Bridge Beter MOD APK v2.2 (Unlimited Money) Download

0/5 No votes

Report this app

Description

Download Bridge Beter MOD APK For Android. Get Latest Version Of Bridge Beter MOD APK.Nadat het programma is geïnstalleerd is de gratis app ‘Oefenspellen’ met 25 spellen direct te gebruiken. Deze app geeft een goed beeld van de mogelijkheden van het programma en is meteen leerzaam voor de beginnende bridger.

Daarnaast is er de serie Progress+ Deel 1 tot en met Deel 4.
Deze apps zijn bedoeld voor de bridgers die hun bieden en af- en tegenspel willen verbeteren. Je wordt bod voor bod en slag voor slag begeleid. Op deze manier wordt op een leuke en leerzame manier het gehele spel gespeeld. Kies je niet de beste speelwijze dan word je hier op geattendeerd en er wordt uitgelegd waarom er een betere speelwijze is. Leerzamer kan niet!
Alle spellen zijn voorzien van deskundig commentaar van oud wereldkampioen Berry Westra.
Progress+ Deel1 tot en met Deel4 is interactief oefenmateriaal bij de leermethode “Leer Bridge met Berry Westra”.

Voor de meer gevorderde bridgers zijn er de apps ‘Progress’ en ‘Analyse Technieken’.
De app ‘Analyse Technieken’ bevat 120 spellen (60 spellen om af te spelen en 60 spellen om tegen te spelen) van Berry Westra. De spellen in deze app trainen de gebruiker in het stellen van de juiste vragen bij het maken van een speelplan of het plannen van een verdediging. Zodra je het spel gaat spelen wordt je gevraagd een inschatting te maken van de verdeling van de punten bij de niet zichtbare handen.
Vervolgens krijg je een aantal vragen die je op dat specifieke spel de juiste weg wijzen naar een succesvol speelplan. Na afloop van ieder spel krijg je een uitgebreide uitleg waarin Berry aangeeft welke denkwijze je moest volgen om tot alle juiste conclusies te komen.

De app ‘Bieden met vijfkaart hoog’ behandelt de theorie achter het steeds populairder wordende vijfkaarthoog systeem. Dit programma bevat 200 spellen die je kunt bieden volgens dit systeem. Er komen diverse onderwerpen aan bod. Je kunt b.v. kiezen voor de antwoorden op de 1-openingen, de 2-over-1 biedverlopen en de competitieve biedverlopen.
Extra aandacht wordt uiteraard besteed aan de 1-klaver opening aangezien die gebaseerd kan zijn op een doubleton. Uitgelegd wordt hoe je aan het biedverloop kunt aflezen hoeveel klaveren de openaar daadwerkelijk heeft.

Er is een uitgebreide systeemkaart in het programma opgenomen waarin wordt uitgelegd wat de biedafspraken zijn die gehanteerd moeten worden als je ‘vijfkaart hoog’ speelt.
In de competitieve biedverlopen komt ‘De Wet’ vaak aan bod. Met dit hulpmiddel wordt de beslissing om te passen of door te bieden eenvoudiger.

Alle behaalde resultaten worden bijgehouden. Op een eenvoudige en overzichtelijke manier wordt een overzicht gepresenteerd dat inzicht geeft in de vorderingen.

Om het programma te spelen is een internet verbinding niet nodig.

Bridge Beter is een uitgave van AlphaBridge, Hazerswoude
After the program is installed is to use the free app ‘Practice Play’ 25 games straight. This app gives a good idea of ​​the possibilities of the program and is immediately instructive for beginners bridge player.

In addition, there is the series Progress + Part 1 to Part 4.
These apps are meant for the bridge players who offer their distance and want to improve and to play. You will bid for bid and knock guided for stroke. In this way, played the entire game in a fun and educational way. Choose not the best way of playing you will be here explains alerted and why is there a better way of playing. Instructive can not!
All games feature expert commentary from former world champion Berry Westra.
Progress + Part1 to deel4 is interactive tutorials in the learning method “Learn Bridge with Berry Westra.”

For the more advanced bridge players there are the apps’ Progress’ and ‘Analysis Techniques.
The app ‘Analysis Techniques “includes 120 games (60 games to play and 60 games to play against) Berry Westra. The games in this app to train the user to ask the right questions when making a game plan or plan a defense. Once you start playing the game you are asked to estimate the distribution of points in the invisible hands.
Then you get some questions that show you the right way on that particular game to a successful game plan. After each game you get a detailed explanation in which Berry indicates the mindset you had to follow in order to reach all the right conclusions.

The app “Bidding five-card majors’ deals with the theory behind the increasingly popular five card major system. This program includes 200 games you can offer according to this system. Several topics. You can, for example Choose the answers to the first openings, the 2-on-1 offer expired and the competitive bidding expired.
Extra attention is paid, of course, to the 1-clover opening since they may be based on a doubleton. Explaining how you can read the bidding how many clubs, the actual opener.

It contains an extensive system map in the program that explains what the bidding arrangements are to be used as your “five-card majors’ play.
enters the competitive bidding often expired ‘The Law’ discussed. With this tool, the decision to apply or by providing easier.

All results are tracked. In a simple and clear way presents an overview that provides insight into the claims.

To play the program is an internet connection is not required.

Better Bridge is published by Alpha Bridge, Hazerswoude.

Download Bridge Beter MOD APK (Unlimited Money) For Android Now!

App Information:

App Name Bridge Beter
Category Card
Version 2.2
App id eu.bridgesoftware.bridgebeterios
Update 2021-09-19
Requires Android Android 6.0+
Installs
10,000+
Rating
MOD Features Unlimited Money/Coins

Bridge Beter 2.2 screenshots 1

Nadat het programma is geïnstalleerd is de gratis app ‘Oefenspellen’ met 25 spellen direct te gebruiken. Deze app geeft een goed beeld van de mogelijkheden van het programma en is meteen leerzaam voor de beginnende bridger.

Daarnaast is er de serie Progress+ Deel 1 tot en met Deel 4.
Deze apps zijn bedoeld voor de bridgers die hun bieden en af- en tegenspel willen verbeteren. Je wordt bod voor bod en slag voor slag begeleid. Op deze manier wordt op een leuke en leerzame manier het gehele spel gespeeld. Kies je niet de beste speelwijze dan word je hier op geattendeerd en er wordt uitgelegd waarom er een betere speelwijze is. Leerzamer kan niet!
Alle spellen zijn voorzien van deskundig commentaar van oud wereldkampioen Berry Westra.
Progress+ Deel1 tot en met Deel4 is interactief oefenmateriaal bij de leermethode “Leer Bridge met Berry Westra”.

Voor de meer gevorderde bridgers zijn er de apps ‘Progress’ en ‘Analyse Technieken’.
De app ‘Analyse Technieken’ bevat 120 spellen (60 spellen om af te spelen en 60 spellen om tegen te spelen) van Berry Westra. De spellen in deze app trainen de gebruiker in het stellen van de juiste vragen bij het maken van een speelplan of het plannen van een verdediging. Zodra je het spel gaat spelen wordt je gevraagd een inschatting te maken van de verdeling van de punten bij de niet zichtbare handen.
Vervolgens krijg je een aantal vragen die je op dat specifieke spel de juiste weg wijzen naar een succesvol speelplan. Na afloop van ieder spel krijg je een uitgebreide uitleg waarin Berry aangeeft welke denkwijze je moest volgen om tot alle juiste conclusies te komen.

De app ‘Bieden met vijfkaart hoog’ behandelt de theorie achter het steeds populairder wordende vijfkaarthoog systeem. Dit programma bevat 200 spellen die je kunt bieden volgens dit systeem. Er komen diverse onderwerpen aan bod. Je kunt b.v. kiezen voor de antwoorden op de 1-openingen, de 2-over-1 biedverlopen en de competitieve biedverlopen.
Extra aandacht wordt uiteraard besteed aan de 1-klaver opening aangezien die gebaseerd kan zijn op een doubleton. Uitgelegd wordt hoe je aan het biedverloop kunt aflezen hoeveel klaveren de openaar daadwerkelijk heeft.

Er is een uitgebreide systeemkaart in het programma opgenomen waarin wordt uitgelegd wat de biedafspraken zijn die gehanteerd moeten worden als je ‘vijfkaart hoog’ speelt.
In de competitieve biedverlopen komt ‘De Wet’ vaak aan bod. Met dit hulpmiddel wordt de beslissing om te passen of door te bieden eenvoudiger.

Alle behaalde resultaten worden bijgehouden. Op een eenvoudige en overzichtelijke manier wordt een overzicht gepresenteerd dat inzicht geeft in de vorderingen.

Om het programma te spelen is een internet verbinding niet nodig.

Bridge Beter is een uitgave van AlphaBridge, Hazerswoude
After the program is installed is to use the free app ‘Practice Play’ 25 games straight. This app gives a good idea of ​​the possibilities of the program and is immediately instructive for beginners bridge player.

In addition, there is the series Progress + Part 1 to Part 4.
These apps are meant for the bridge players who offer their distance and want to improve and to play. You will bid for bid and knock guided for stroke. In this way, played the entire game in a fun and educational way. Choose not the best way of playing you will be here explains alerted and why is there a better way of playing. Instructive can not!
All games feature expert commentary from former world champion Berry Westra.
Progress + Part1 to deel4 is interactive tutorials in the learning method “Learn Bridge with Berry Westra.”

For the more advanced bridge players there are the apps’ Progress’ and ‘Analysis Techniques.
The app ‘Analysis Techniques “includes 120 games (60 games to play and 60 games to play against) Berry Westra. The games in this app to train the user to ask the right questions when making a game plan or plan a defense. Once you start playing the game you are asked to estimate the distribution of points in the invisible hands.
Then you get some questions that show you the right way on that particular game to a successful game plan. After each game you get a detailed explanation in which Berry indicates the mindset you had to follow in order to reach all the right conclusions.

The app “Bidding five-card majors’ deals with the theory behind the increasingly popular five card major system. This program includes 200 games you can offer according to this system. Several topics. You can, for example Choose the answers to the first openings, the 2-on-1 offer expired and the competitive bidding expired.
Extra attention is paid, of course, to the 1-clover opening since they may be based on a doubleton. Explaining how you can read the bidding how many clubs, the actual opener.

It contains an extensive system map in the program that explains what the bidding arrangements are to be used as your “five-card majors’ play.
enters the competitive bidding often expired ‘The Law’ discussed. With this tool, the decision to apply or by providing easier.

All results are tracked. In a simple and clear way presents an overview that provides insight into the claims.

To play the program is an internet connection is not required.

Better Bridge is published by Alpha Bridge, Hazerswoude

Is it safe to download?

Yes downloading it is 100% safe from here.

Is it free to download?

Yes downloading it is 100% free from here.

Conclusion

Bridge Beter is an amazing game for android devices with a lot of features. So download now from here and enjoy it!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook comments